Akt Notarialny – dokumenty

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
1) odpis zwykły z księgi wieczystej,
2) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
4) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
5) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
6) warunki i data wydania działki,
7) nr konta bankowego,
8) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
9) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
10) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
11) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział,
12) mapa sytuacyjna do celów prawnych.

 

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
1) odpis zwykły z księgi wieczystej,
2) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
4) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
5) wartość rynkowa lokalu,
6) warunki i data wydania lokalu,
7) nr konta bankowego,
8) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
9) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
10) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
1) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
2) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
3) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
4) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
5) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
7) warunki i data wydania lokalu,
8) nr konta bankowego,
9) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
10) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.