Najem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego lokalu to umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Z nowej formuły nie mogą zatem skorzystać ci, którzy wynajem mieszkań traktują jako swoje źródło dochodu, prowadząc w tym celu działalność gospodarczą. Umowa taka może być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Do umowy dołączać należy w szczególności:
1)oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu.

Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Obecnie niezależnie od wysokości przychodu z tytułu najmu osoby fizyczne płacą ujednoliconą stawkę podatku ryczałtowego w wysokości 8,5 proc.

W przypadku wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania naszych przychodów z tytułu najmu z fiskusem należy rozliczyć się za pomocą formularza PIT-28.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu ulega rozwiązaniu po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po jej rozwiązaniu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Zatem w przypadku najmu okazjonalnego, o ile doszło do zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego, eksmisja najemcy może się odbyć bez wyroku sądowego ( na podstawie samego aktu notarialnego ) i bez dostarczania najemcy innego lokalu, co znacznie uprości możliwość odzyskania lokalu przez wynajmującego.

Zasady najmu okazjonalnego określa w ogromnej większości przypadków Kodeks cywilny oraz umowa pomiędzy właścicielem i najemcą.