RNS

Program Rodzina na Swiom powstał na mocy Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, a także jej późniejszych zmian z 15 czerwca 2007r. oraz 21 listopada 2008r. Aby stać się beneficjentam programu:

-należało pozostawać w związku małżeńskim, bądź też być rodzicem samotnie wychowującym przynajmniej jedno małoletnie dziecko lub dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkole.

-w dniu zawarcia umowy kredytowej nie można było posiadać prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie być najemcą lokalu mieszkalnego

-cena zakupu mieszkania lub budowy domu nie mogła przekraczać średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i wynosić odpowiednio do 75m2 w przypadku mieszkania i 140m2 w przypadku domu.

     Osoba spełniająca powyższe warunki mogła liczyć na dopłatę stanowiącą równowartość 50% odsetek przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu 

   W lipcu (2011r.) Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o „Rodzinie na Swoim”. Dokument trafił do prezydenta i wejdzie życie najpóźniej 19 sierpnia, znacznie ograniczając dostęp do preferencyjnych kredytów.

  Zgodnie z nowymi założeniami ceny nieruchomości kwalifikujących się do dopłaty spadną o 28,6% przy transakcjach na rynku pierwotnym i 42,9% przy transakcjach na rynku wtórnym. Spowodowane jest to obniżeniem współczynnika służącego do wyliczania limitów cen mieszkań z obowiązujacego dotychczas 1,4 do 1,0 na rynku pierwotnym i 0,8 na rynku wtórnym. Współczynnik 0,8 będzie także obowiązywał dla wszystkich transakcji ewentualnych beneficjentów, którzy nie pozostają w związku małżeńskim lub nie wychowują samotnie dzieci.

    Kolejną zapowiedzianą zmianą jest ograniczenie wieku osób, które będą mogły ubiegać się o dopłatę – dopłaty będą mogły być stosowane, jeżeli klient złoży wniosek kredytowy najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. W przypadku małżeństw, w których jedno z małżonków jest poniżej limitu, a drugie powyżej, będzie brany pod uwagę wiek osoby młodszej. Limit wiekowy nie będzie dotyczył osób samotnie wychowujących dzieci.

     Ostatnie ograniczenie dotyczy powierzchni nieruchomości, do której udzielana będzie dopłata. Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły kupić mieszkanie do 75 m2 lub dom do 140m2 lecz dopłaty uzyskają odpowiednio do 50m2 w przypadku mieszkania i 70m2 w przypadku domu. Dla osób samotnych będzie to odpowiednio 50m2 i 30m2.

    Koniec programu przewidziany był na 31 grudnia 2012 roku